Arrangementen

Via het Dienstencentrum kunnen zgn. onderwijsondersteuningsarrangementen (OOA’s) worden aangevraagd. Als de ondersteuningsbehoefte van een leerling de basisondersteuning overstijgt, kan er een aanvraag voor een OOA worden ingediend. Een aanvraag wordt altijd in overleg met een schoolondersteuner ontworpen. De schoolondersteuner gaat na of de hulpvraag duidelijk is geformuleerd en of de school voldoende gedaan heeft om de leerling te helpen. Soms is eerst nader onderzoek nodig om vast te stellen of een OOA wel effectief zal zijn. Ook wordt nagegaan of er geen andere mogelijkheden kunnen worden ingezet, zoals de inzet van een specialist van het DC.

Tijdens het vaste donderdagochtendoverleg bespreekt de schoolondersteuner de aanvraag met de collega-schoolondersteuners en de directie van het DC. Als het OOA wordt toegekend, wordt een beschikking geschreven en de middelen beschikbaar gesteld. Met die middelen kan de school extra handen en/of extra expertise inzetten om de doelen te behalen die in het OOA zijn benoemd. In de regel wordt een OOA voor de duur van een half jaar toegekend. Als na evaluatie blijkt dat een voortzetting noodzakelijk is, dan kan de school met een aanvulling op het oorspronkelijk ingediende OOA een verlenging verkrijgen.

Kinderen hebben meer aan een goed voorbeeld dan aan kritische opmerkingen.