Missie, visie en kernwaarden

Missie
Het versterken van een veilige en effectieve leeromgeving voor leerlingen in het primair onderwijs.

Visie
Met een brede en open blik zoeken we in elke situatie naar kansen en mogelijkheden om het leerklimaat binnen scholen een positieve impuls te geven. Welbevinden en inclusiviteit beschouwen we als resultaat van hoogwaardig onderwijs. Onze collega’s werken handelingsgericht en zijn critical friends. We streven naar een actieve samenwerking met alle betrokkenen – kind, ouder, leerkracht en professional. Om samen tot een zorgvuldig afgewogen aanpak te komen zoeken we de verbinding, voeren we het gesprek en delen we onze expertises. We communiceren graag op een directe en transparante manier. Binnen ons team heerst een open sfeer waarin we op elkaar kunnen bouwen en professioneel samenwerken.

Onze kernwaarden:
– kennis
– inventiviteit
– samenwerken
– vertrouwen

Kennis
(Het Dienstencentrum heeft kennis van het onderwijsveld. We werken met bewezen interventies en werkwijzen die we maatgericht inzetten.)

Bij het Dienstencentrum werken mensen met expertise op uiteenlopende gebieden. Van taal, lezen, rekenen, hoogbegaafdheid, (zeer) moeilijk lerende kinderen en gedragsproblematiek tot motoriek, het jonge kind, executieve functies, pedagogisch klimaat, diagnostisch onderzoek en schoolmaatschappelijk werk.

Samen met onze collega’s op de scholen denken we mee over actuele vraagstukken in het onderwijs. We werken evidence informed, op basis van onderbouwde en bewezen interventies en werkwijzen die we samen evalueren en waar nodig bijstellen.

Het Dienstencentrum is ook specialist op het gebied van autisme, langdurig zieke kinderen, motorische beperkingen, pestproblematiek, observatie en terugplaatsing van leerlingen vanuit S(B)O naar regulier onderwijs.

Door studie en trainingen blijven we op de hoogte van de laatste inzichten, onderzoeken en ontwikkelingen binnen de onderwijspraktijk.

Inventief
(Vanuit een nieuwsgierige opstelling zoeken we naar kansen en oplossingen.)

Vanuit onze onafhankelijke rol kijken we naar de context van een school, de leerkracht of het kind en de ouder. Samen met de scholen zoeken we binnen de onderwijspraktijk naar kansen en oplossingen voor een optimale leeromgeving. Daarbij denken we vanuit mogelijkheden: wat kan wel? Korte lijnen, snelle acties en een positieve instelling dragen bij aan een professionele en veilige omgeving waarin we buiten de bestaande kaders te durven  denken en handelen.

Binnen het Dienstencentrum brengen we elkaar op de hoogte van de laatste inzichten. Door scholing, studiedagen en intervisie blijven we onszelf continu uitdagen.

Ons doel is het creëren van een optimale leeromgeving voor kinderen. Daarbij handelen we doordacht, zonder oordeel en stellen ons onderzoekend op. We kijken aanbodoverstijgend naar wat nodig is en gaan daarmee aan de slag. Dit doen we vanuit een nieuwsgierige houding en met een brede blik. Binnen of buiten de gebaande paden. We leveren maatwerk. Als anders mag, kan alles!

Samenwerken
(Samenwerken verbindt! Samen stemmen we een passend aanbod af op leerling-, groeps-, leerkracht- en schoolniveau.)

We trekken samen op met iedereen die betrokken is in het onderwijsveld: kinderen, ouders, leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel, ib’ers en directeuren. Ook bij onze interne samenwerking is het uitgangspunt verbinding. Door kennis en ervaringen te delen en elkaars expertise te raadplegen, komen we steeds weer tot een goed overdraagbaar en uitgebreid handelingsrepertoire voor de school.

Samen kom je verder!
Onze collega’s zijn sparringpartners en critical friends van de scholen. Zij ondersteunen de scholen op uiteenlopende gebieden. Om korte lijnen, snelle interventies en goede verwijzingen naar specialisten te bevorderen werken de scholen met vaste schoolondersteuners.

Met de scholen, ouders en leerkrachten werken we op een transparante manier samen: we spreken verwachtingen naar elkaar uit te en leggen deze ook vast. Daarbij betrekken we ook maatschappelijke partners, relaties en betrokkenen op wijk- en buurtniveau binnen de Zaanstreek. We stemmen een passend aanbod af op leerling-, groeps-, leerkracht- en schoolniveau, waarmee we een gezamenlijk doel nastreven.

Binnen het Dienstencentrum werken we handelingsgericht samen in functiegroepen. Daarnaast hanteren we een groepsdoorbroken aanpak binnen werkgroepen en tijdens intervisiemomenten.

Vertrouwen
(Vertrouwen is ons uitgangspunt. Ik ben oké, jij bent oké!)

Vertrouwen is het uitgangspunt van onze dienstverlening. Of we nu werken met leerkrachten, directie, ouders of kinderen: we communiceren altijd open en transparant. Werken met mensen en kinderen vraagt om oprechte interesse en een gezonde dosis nieuwsgierigheid. We zoeken steeds naar mogelijkheden en kansen voor kinderen, ook als het écht ingewikkeld is.

Binnen het team van het Dienstencentrum heerst een warm en veilig klimaat waarin collega’s op elkaar kunnen bouwen en het fijn en constructief samenwerken is.

Ik ben oké, jij bent oké!